Under våren 2015 genomförde Placebrander en varumärkesanalys på uppdrag av Sollefteå kommun. Syftet var att få en uppdaterad bild av omvärldens uppfattningar om Sollefteå, men också att fånga upp de interna attityderna. Detta gjordes genom en nationell attitydundersökning, en webbanalys samt djupintervjuer med 20 utvalda nyckelpersoner. Analysen fungerar som grund för det fortsatta arbetet med att skapa tillväxt för Sollefteå.