En satsning runt Hjälmaren

Ett samarbete med Örebro kommun

Omvärldsanalys Hjälmaren

Örebro kommun har tillsammans med övriga offentliga organisationer påbörjat ett samverkansprojekt för att formulera en gemensam målbild kring Hjälmaren som rekreationsområde. En viktig del i det uppdraget var en omvärldsanalys om hur behovet har lösts i liknande områden och särskilt hur flera organisationer har gått ihop för att tillsammans utveckla besöksnäring och arbeta med platsvarumärket för ett större område. Det var av denna anledning som Placebranders tjänster efterfrågades.

Omvärldsanalys

Hur andra organisationer har löst liknande problem

Arbetet med omvärldsanalysen bestod av inhämtning av information från webbplatser, intervjuer med företrädare för respektive organisation och komplettering med tillgänglig statistik. Organisationerna beskrevs utifrån syfte och mål med verksamheten, organisationsform, finansiering och personella resurser.

Utifrån den information som samlats in presenterades de olika organisatoriska lösningarna utifrån hur väl de tycks hantera samordningsbehovet och vad de åstadkommer. Rapporten inrymmer dessutom tips och råd från de intervjuade personerna samt slutsatser och rekommendationer från Placebrander.

Vi genomförde två presentationer inom ramen för uppdraget. En för beställargruppen (Örebro kommun, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län) och en i samband med att projektet anordnade en konferens för politiker, tjänstepersoner och organisationer i området för att diskutera gemensam målbild.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left