Platsvarumärkesprocess

För en kommun eller region

Platsvarumärke

Vi hjälper er att definiera er plats utmaningar och möjligheter, er position, era mål och målgrupper samt hur ni både ska stärka berättelserna om platsen och driva platsutveckling i en enad riktning. Syftet med processen är att göra er plats mer attraktiv för invånare, besökare och företag.

Att stärka ett platsvarumärke är något som kräver uthållighet och framförallt att många aktörer i samhället har förmågan att kroka arm. Då kan en platsvarumärkesstrategi fungera enande och kraftsamlande. Den kan skapa stolthet och bidra till att värdefull utveckling sker på platsen.

Ofta är en kommun eller region vår uppdragsgivare och har ett mandat från högsta ledning att jobba strategiskt med platsvarumärket. Innan arbetet drar igång är det viktigt att det finns en styrgrupp som gärna får bestå av både kommunledning och representanter från näringsliv och föreningsliv. Vi på Placebrander välkomnar att barn och ungas perspektiv tydligt finns representerat under arbetets ledning. En platsvarumärkesprocess tar 6-12 månader och präglas av hög grad av samskapande och förankring.

Platsanalys

Vi kartlägger nuläget. Vi gör platsbesök, tar reda på attityder till platsen både bland de som bor och verkar på platsen och nationellt, vi gör en medieanalys, vi identifierar behov av platsutveckling samt tittar på data och rapporter kring platsen.

Samskapande

Vi går in i en samskapandefas där vi genomför workshops, samtal och fokusgrupper. Här diskuterar vi platsens utmaningar och möjligheter, vad de som bor och verkar på platsen vill att platsen är känd för i framtiden och vilken utveckling de vill se. Vi diskuterar platsens särprägel och vad invånarna är stolta över. Här söker vi efter platsens själ och unicitet gentemot andra platser. Här sker också ett viktigt samtal kring vilken roll de som bor och verkar på platsen kan ta i ett arbete med att stärka platsvarumärket.

Platsstrategi

Utifrån platsanalys och samskapande arbetar vi fram en strategi. Den består av tydliga mål, prioriterade målgrupper och önskad position - det vill säga vad platsen är känd för i framtiden i målgruppen. Vi definierar platsens profilbärare - det vill säga vad som är unikt för platsen och vad kommunikation och utveckling ska hängas upp på, vi definierar platsens egenskaper, vi arbetar fram en platsberättelse för att tydliggöra hur vi vill att andra ska berätta om platsen i framtiden. Platsstrategin innehåller en tydlig varumärkesplattform.

Platsidentitet

Vi arbetar fram en visuell identitet för platsen. Ett manér som kan användas för att skapa igenkänning och enhetlighet i ert arbete med att stärka platsvarumärket.

Implementeringsplan

Vi definierar konkreta insatser att göra för att driva platsutveckling, samverkan, platsprofilering och platsmarknadsföring med syfte att nå den önskade positionen.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig för att diskutera ert behov.

Anna Österlund
anna@placebrander.se
076-238 44 40

Se uppdrag vi har gjort
comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left