Regenerativ besöksnäring

Att lämna platsen i bättre skick än du fann den

Regenerativ besöksnäring goes beyond hållbar

Vi har länge pratat om hållbar besöksnäring. Nu pratar fler om regenerativ besöksnäring. Men vad är det egentligen? Destinationsdesigner Daniel Byström hjälper oss att reda ut det.

Människor har rest i alla tider. Men aldrig förr har vi rest i samma utsträckning och på det sätt som vi gör nu. Och trots pandemi, krig, klimathot och naturkatastrofer så finns det inget som tyder på att det internationella resandet kommer att minska på sikt. Tvärtom.

Samtidigt har det under det senaste decenniet, och särskilt under pandemin, höjts röster om att reseindustrin måste bli mer hållbar. De negativa miljömässiga avtrycken från besöksnäringen är stora. Såsom bidragande orsak till utrotning av arter, minskad biodiversitet, nyttjande av naturresurser, avfallshantering och brist på rent vatten. Det finns även utmaningar kopplat till social hållbarhet och resande, såsom överturism, utarmning av kulturmiljöer och bevarandet av lokala traditioner.

Att lämna destinationen i bättre skick än du fann den

Det är i det här sammanhanget som regenerativ besöksnäring blir så intressant. Alltså besöksnäring som på något sätt återskapar och lämnar efter sig positiva avtryck. Det handlar om att se besöksnäringen som ett verktyg för hållbar utveckling, inte som ett problem.

Den internationellt kända och erfarna turismstrategen Anna Pollock förklarar begreppet ungefär enligt följande:

Regenerativ besöksnäring är det som sker när man som besökare har en positiv inverkan på sin resedestination, innebärande att du lämnar destinationen i ett bättre skick än hur du fann den.

Det tål att tänkas på. På vilket sätt bidrar du till att destinationen förbättras? Hur kan vi som platsutvecklare hjälpa våra besökare att på olika sätt gynna vår destination ekonomiskt, socialt och hållbart? Ett sätt är att arbeta med så kallad ”nudging”, vilket innebär att uppmuntra hållbara beteenden. Genom att exempelvis försvåra ohållbara resemönster, och förenkla och göra det roligare att göra goda val. Det kan handla om allt från att resa kollektivt till att uppmuntra till källsortering eller minskat matsvinn. Att göra det lätt att göra rätt.

Inom projektet Nordic Regenerative Tourism – NorReg, karaktäriseras besöksnäring som regenerativ när den bidrar till att skapa en balans mellan behoven och kraven från människorna, naturen och besöksnäringen. Inom projektet ses alla delar som sammankopplade genom platsens befinnande och förnyelse. Genom regenerativ besöksnäring används sätt för att revitalisera, återuppbygga och utveckla, med en positiv inverkan på alla ingående delar. Förhållningssättet ska uppmuntra till levande och blomstrande samhällen och landskap, som både invånare och besökare drar nytta av och bidrar till.

Regenerativ besöksnäring går ett steg längre än hållbar besöksnäring

Begreppet regenerativ besöksnäring är ett komplement till hållbar besöksnäring. Eller snarare, regenerativ besöksnäring går ett steg längre. Hållbar besöksnäring strävar efter att undvika negativa effekter på klimat och socialt välbefinnande, där det ultimata målet är jämvikt, plus minus noll. Regenerativ besöksnäring strävar inte endast efter att uppnå jämvikt, utan att skapa positiva effekter på alla plan.

Ingen har sagt att det är enkelt, eller ens möjligt på alla plan, men det är fortfarande en genomsyrande vision och ett sätt att gå till handling. Medan begreppet ’hållbar’ många gånger används alltför lättvindigt, bland annat inom marknadsföring, och utan egentliga krav på bevis för konsumenten, är regenerativ besöksnäring mer beroende av att visa på nytta genom att mäta och påvisa de positiva effekterna.

Om Nordic Regenerative Tourism – NorReg

I slutet av 2021 etablerades projektet ”Nordic Regenerative Tourism – NorReg” med finansiering genom Nordiska Ministerrådet. Projektet initierades av Íslenski Ferðaklasinn (Isländska turismklustret) och det isländska närings- och innovationsdepartementet, i brett samarbete mellan nordiska partners, destinationer och företag. I stora drag består projektet i att arbeta med utvecklingen och påvisandet av turismens möjligheter till positiv påverkan på natur, samhälle och ekonomi. Det innebär turism som inte endast visar sig som hållbar, men faktiskt och bevisligen skapar mervärden för platsen. Deltagarna i projektet kommer från Nordnorge, Grönland, Färöarna, Sverige och Island.

Läs mer om projektet Nordic Regenerative Tourism – NorReg

Mer läsning

I förra årets trendrapport beskrev vi den närande resenären, vilket också handlar om regenerativ besöksnäring

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in