Regionala flaggskepp

Ett utforskande arbetssätt, ett ramverk och ett sätt att lösa stora samhällsutmaningar

Regionala flaggskepp löser samhällsutmaningar

På bilden: Delar av Advisory Board för förstudie kring regionala flaggskepp

Jag har under året som gått lett ett projekt kring regionala flaggskepp. Det har resulterat i en rapport, som väckt intresse i flera delar av vårt avlånga land. Förutom att själva begreppet väcker nyfikenhet, så sitter många kommuner och regioner och funderar på hur de ska skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling på sina platser. Så låt oss börja med att utforska begreppet.

Tillsammans med konsulter från företaget Ramböll har vi i en designdriven metod utforskat begreppet regionala flaggskepp genom enkäter, intervjuer och i workshops. Detta har mynnat ut i en definition som lyder:

”Ett regionalt flaggskepp bidrar till att hitta lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar genom att ta sig an utmaningen på ett nytänkande och systempåverkande sätt. Ambitionen är att åstadkomma en genomgripande förändring där många olika perspektiv beaktas och som slutligen skapar värde för samhället”.

Vi lever i en alltmer föränderlig omvärld. Kriser hopar sig på varandra. Pandemi, krig och flyktingströmmar tornar upp sig på varandra på global nivå – medan människor kämpar med inflation och ökade priser på el och mat i vardagen. Som om detta inte vore nog tilltar klimatkrisen, och tidshorisonten för att rädda planeten från eskalerande uppvärmning minskar i rask takt.

Vi behöver premiera hållbara beteenden

Med stora utmaningar kommer också stora möjligheter. För de som kan hitta och accelerera hållbara lösningar väntar en spännande framtid. Tillsammans behöver vi identifiera och prioritera bland våra gemensamma globala utmaningar, politiska viljeriktningar och tekniska landvinningar. Vi behöver lära oss mer om de beteenden som växer fram bland individer och grupper i samhället i syfte att premiera de mest hållbara.

Vår tids utmaningar behöver omsorgsfullt designade innovationer. Hur vi jobbar tillsammans, väljer att organisera oss, bygger tvärdisciplinära team samt involverar rätt intressenter – är avgörande. Forskning och fakta måste få guida oss framåt. Redan i dag har vi god kunskap och insikt om vad som behöver göras. Vi behöver ställa om våra samhällen till att bli fossilfria, utveckla förnyelsebara energikällor, skapa nya mobilitetslösningar och hitta nya sätt att förebygga morgondagens sjukdomar. Data måste kunna delas systematiskt för att skapa förutsättningar för nya innovationer. Vi behöver hitta sätt att designa framtidens livsmedelsförsörjning och vi behöver äta mer hållbart. Framför allt behöver vi hantera samhällets komplexitet och navigera i ett allt mer digitalt samhälle – för att ta rätt beslut både som individer, organisationer – och som samhälle.

Regioner och lokalsamhällen spelar en avgörande roll

Här spelar regioner och lokalsamhällen en avgörande roll. Länder investerar stort i grön och digital omställning liksom i att ställa om tidigare globala värdekedjor till att bli mer regionala. Men, det är i regioner och kommuner som förmågan att sjösätta reella initiativ finns. Här finns också företagen och de offentliga verksamheterna, som behöver definiera om sina målgrupper, sina verksamheter och affärsmodeller.

Det är i denna kontext vi talar om regionala flaggskepp – eller regionala kraftsamlingar.

Omställning på den nivå vi talar om handlar inte om teknik eller affärer. Det handlar om innovation på systemnivå. Teknik i sig är inte tillräckligt – denna storskaliga omställning ställer krav på nya regelverk, infrastruktur, offentlig upphandling – och beteenden som stödjer den omställning vårt samhälle är i så stort behov av. Men, det är också en omställning som ställer krav på kommuners och regioners förmåga att prioritera i sina regionala tillväxtagendor och innovationsinitiativ samtidigt som de behöver forma strategier för att säkerställa framtidens kompetensförsörjning liksom stadens och regionens kapacitet att hantera tillväxt.

Platsens förutsättningar är avgörande

Ett regionalt flaggskepp existerar i skärningspunkten mellan lokala förmågor, regionala utvecklingsplaner, kommunala strategier och nationella politiska agendor och riktlinjer. Platsens förutsättningar är avgörande. I vår rapport presenterar vi en modell till ramverk som hjälper kommuner, regioner och näringslivet på platsen att förstå sina egna unika förutsättningar, förmågor och viktiga utvecklingsområden i syfte att kunna jobba sida vid sida i breda aktörskonstellationer för att uppnå storskalig förändring och – på sikt – hållbar tillväxt på den egna platsen.

Exempel på regionala flaggskepp

Skellefteå kommuns tranformation i och med etableringen av Northvolt. Kommunen hade redan påbörjat en förändringsresa när etableringen blev ett faktum. Den har accelerat omställningstakten i kommunen.

Region Kalmar har sedan 2010 drivit flaggskeppet ”E-Health arena” tillsammans med Kalmar Science Park, Växjö Science park, 12 kommuner och Linnéuniversitet. Satsningen har nu tagits över av Region Kalmar när man övergår i en förvalningsfas. Utgångspunkten för projektet var att regionen skulle bli bäst i världen på digitalisering och e-hälsa. Området var politiskt prioriterat mot bakgrund av att E-hälsomyndigheten hade utlokaliserats till Kalmar och byggde på regionens styrkeområden tack vare en stark Farmaceututbildning.

Flera pågående indusrisatsningar i Västernorrland, däribland Flagship One,  FlagshipTWO, Phoenix, batterifabriken i Torsborda utgör flaggskeppssatsningar var och en för sig – men inte minst gemensamt, vilka kommer ställa krav på bred samverkan med det offentliga för att kunna realiseras.

Ta del av flaggskeppsrapporten

Förstudie regionala flaggskepp

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in