Att utveckla en varumärkesstrategi genom samskapande

Varumärkesstrategi Bohusläns museum

I Bohusläns Museums strategiska plan har man formulerat målsättningar om att vara en efterfrågad kunskapskälla, välkomnande kulturcentrum och attraktivt besöksmål. För att nå dessa mål behövde museet samla ihop organisationen och samskapa en varumärkesstrategi för att få alla att arbeta åt samma håll och Placebrander fick uppdraget att sätta fart på denna process.

En varumärkesstrategi går ut på att hitta sin position på marknaden i relation konkurrenterna och genom att strategiskt jobba med olika aktiviteter och kommunikation stärka denna position i målgruppens medvetande. Men för att veta vart man ska behöver man först ta reda på var man befinner sig just nu. Hela projektet startade därför med att Placebrander genomförde en attitydmätning med hjälp av undersökningsföretaget Norstat. Här undersöktes frågor som kännedom och olika attityder kring Bohusläns Museum. Undersökningen låg sedan till grund för att ringa in den positionsförflyttning som museet ville genomföra.

Nästa steg i processen var att Placbrander faciliterade en workshop under en medarbetardag där deltagare från hela organisationen tillsammans kreerade en målbild av den önskade positionen.

Placbrander hjälpte även till att ta fram mål och målgrupper för processen så att Bohusläns Museum sedan kunde ta vid och göra ut själva strategin på egen hand. Framtagandet av mål och målgrupper genomfördes också i workshopformat med både ledningsgrupp och medarbetare. Detta arbetssätt genomsyrade uppdraget då vi på Placebrander anser att nyckeln till ett lyckat varumärkesarbete inte enbart handlar om att landa rätt i en varumärkesplattform utan att den samskapande processen som ger förståelse, engagemang och får människor att känna delaktighet i att vara med och skapa varumärket, är minst lika viktig.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left