Centrumutveckling och platsvarumärket Lidköping

Under det gångna året har Lidköping, med hjälp av Placebrander, tagit steg mot att omdefiniera sin identitet och framtid genom en omfattande varumärkesplattform. Parallellt med detta har en process för centrumutveckling startats upp. Målet med arbetet som har genomförts har varit att stärka Lidköpings position som en attraktiv och växande destination vid Vänerns strand. 

Under vintern 2022-23 fick Placebrander uppdraget att processleda arbetet med en ny varumärkesplattform för Lidköping. Arbetet har innefattat både en lokal och nationell attitydmätning, research om hur platsen mår och vilka förbättringar som skulle behövas för att stärka attraktionskraften. Därefter genomfördes två workshops för att samla in synpunkter till varumärkesplattformen samt för att förankra arbetet och för att ge inspiration kring platsvarumärke och platsmarknadsföring. I arbetet har även forskare Kristina Nilsson Lindström (från Göteborgs universitet) funnits med som inspiratör och kunskapskälla.

Ett platsvarumärke ägs av alla som bor och verkar på platsen gemensamt. Det är framförallt vad som görs på platsen och inte det som sägs om platsen som skapar ett starkt platsvarumärke. Därför är det viktigt att utveckling och marknadsföring hänger ihop. För att peka ut en riktning och önskad position med arbetet har en tydlig referensgrupp varit med i processen sedan starten, och i den fanns representanter från kultur- och föreningsliv, näringsliv samt kommunen.

 

Ett startskott för Lidköpings centrumutveckling

I samband med varumärkesarbetet fick Placebrander ett tilläggsuppdrag från näringslivsenheten. Tillsammans med fastighetsägare, handlare i centrum, Fastighetsägarna, Köpmannaförening samt representanter från kommunen startade vi igång en process för stadens centrumutveckling. Vi ledde en workshop där målet var att landa in ett gemensamt drömläge för centrumets utveckling, och vad som skulle krävas för att ta sig dit. Samtalen bubblade och därefter var processen igång.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left