Platsmarknadsföring


I vår globala värld konkurrerar platser över hela världen med varandra om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar – något som ligger till grund för ett gott samhälle. Att skapa tillväxt i form av exempelvis nya invånare eller företag är en förutsättning för att platsen även i framtiden ska kunna erbjuda den service vi förväntar oss av en plats.

Genom att kraftsamla invånare, näringsliv och offentliga aktörer kring platsmarknadsföring, det vill säga att gemensamt arbeta med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av platsen, skapas förutsättningar att lyckas i konkurrensen – något alla som bor och verkar på platsen har nytta av.

Vad är platsmarknadsföring?

Lär dig mer om Place Branding

Platsmarknadsföring – vad utmärker marknadsföringen av en plats?

Här beskrivs några saker som utmärker platsmarknadsföring, eller Place Branding

Platsvarumärket ägs gemensamt

Till skillnad från ett företags varumärke ägs platsvarumärket av alla som lever och verkar på platsen gemensamt. Platsen ska vara till för alla och därför handlar det i kommunikationen snarare om att prioritera sina målgrupper än att segmentera. En hårfin skillnad men alla bör känna sig välkomna på din plats.

Skapa relationer

Som i all annan marknadsföring handlar det om att bygga relationer med människor, skapa känslor och få målgruppen att agera. I platsmarknadsförarens fall är agerandet vi vill åstadkomma att målgruppen flyttar till, besöker, förlägger evenemang eller etablerar sitt företag på vår plats. Detta är ett agerande som skapar tillväxt och som i sin tur är en nödvändighet för att samhället ska må bra och kunna erbjuda viktiga servicefunktioner och ett bra utbud.

Varumärken byggs inifrån

Precis som alla varumärken byggs också platsvarumärket inifrån och ut. Det är vi som lever på platsen som skapar bilden. Det som sägs i fina och genomarbetade kampanjer måste stämma överens med det som de många människorna berättar om sin plats i små och stora samtal. Genom att använda invånare som budbärare och stärka deras bild av sin plats, stärks också varumärket externt. Med andra ord ingen raketforskning, men däremot en stor utmaning i att kraftsamla, skapa engagemang och arbeta konsekvent för att lyckas nå ut på bred front och generera effekt.

Det dagliga arbetet med platsmarknadsföring

Som beskrivits sker platsmarknadsföringen av de många människorna på din plats, hela tiden. Dock skapar fler och fler platser en organisation vars syfte är att vara en katalysator och drivkraft i arbetet med att marknadsföra platsen. Ofta blir det någon form av destinationsbolag eller marknadsbolag som i de allra flesta fall drivs av kommunen och näringslivet tillsammans. Att marknadsföra platsen är inte enbart kommunens sak, utan även företagens och invånarnas sak.

Definition platsmarknadsföring / Place Branding

Att marknadsföra platser är inget nytt. Det har pågått under lång tid men har gjorts på lite olika sätt. Teoribildningen var i början av 1900-talet väldigt hårt knuten till turism och kallades för Place Promotion. Nästa steg blev att fokusera mer på att marknadsföra platser med hjälp av kultur och evenemang och kallades för Place Selling. Den tredje generationens teoribildning kallas i många sammanhang Place Marketing, eller Place Branding, och tillskrivs till stor del Phillip Kotler. Hans definition är följande:

“Platsmarknadsföring innebär att utveckla en plats för att tillfredsställa behoven i de utvalda målgrupperna. Platsmarknadsföring lyckas när invånare och näringsliv är nöjda och förväntningarna hos besökare och investerare uppfylls”

På Placebrander-bloggen kan du se goda exempel på Place Branding

Här kan du se exempel på varumärkesplattformar och verktygslådor

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in