Tillitsbaserad stadsdelsutveckling

Hyresbostäder i Norrköping sätter invånarna i förarsätet

Tillitsbaserad stadsdelsutveckling

Hyresbostäder sätter invånarna i förarsätet

Caroline Bielkhammar är stadsdelsutvecklare på kommunala fastighetsbolaget Hyresbostäder i Norrköping. De driver ett imponerande arbete med stadsdelsutveckling där de sätter invånarna i förarsätet. Caroline har arbetat med de här frågorna i över 15 år och ser det lite som sin livsuppgift att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Grunduppdraget för en stadsdelsutvecklare på Hyresbostäder är att skapa trivsamma, attraktiva stadsdelar och utjämna klyftor i samhället. Navestad, Klockaretorpet och Ljura är några av stadsdelarna som Caroline har arbetat med. Hon arbetar tillsammans med ett större team bestående av erfarna personer inom stadsdelsutveckling.

Vardagen består av saker som att motverka utanförskap, få olika samhällsgrupper att samarbeta, främja fysisk aktivitet, jobba med återbruk, utforska delningsekonomi, öka tillgänglighet, se till barn och ungdomars rättigheter och skapa en attraktiv boendemiljö.

– Det ska inte spela någon roll var du växer upp, alla ska ha samma förutsättningar och se att allt är möjligt, konstaterar Caroline Bielkhammar.

MOPSI

Teamet har utformat en modell för att skapa lokalt engagemang

För att skapa ett lokalt engagemang arbetar Carolines team utifrån en modell som de kallar för MOPSI och som de arbetat fram tillsammans med Norrköpings kommun: 

Mobilisera och engagera invånarna

Organisera arbetet

Planera vad som ska göras

Stödja de krafterna som finns på området

Inspirera fler att engagera sig

Enas om en avsiktsförklaring

De arbetar tillsammans med Norrköpings kommun och invånare fram avsiktsförklaringar för varje stadsdel. Den är som ett styrande strategidokument som alla kan utgå från i utvecklingen av platsen. Dokumentet består av en analys av platsen, vision och mål, målgruppsbeskrivning, strategi för att nå målen samt aktiviteter. I dokumentet framgår också tankar om stadsdelens identitet och hur den ska kommuniceras.

Vision för stadsdelen Navestad

Att lyfta områdets goda krafter och förebilder

Navestad är en plats för lärande, entreprenörskap, återbruk och en meningsfull fritid. Här finns platser för idrott och andra fritidsaktiviteter som kompletterar utbudet i andra stadsdelar. Områdets goda krafter och förebilder lyfts fram och inspirerar till utveckling. Här finns samhällelig närvaro och en gemenskap som stärker tilliten och toleransen bland alla som bor och verkar i stadsdelen.

– När avsiktsförklaringen finns kan vi ha med den i alla möten och alla kan fråga sig vad de gör för att bidra till det här. Det blir en väldig tydlighet i varåt vi ska och hur vi ska göra saker.

Hyresbostäders ambition är att vara en stöttande part och få igång initiativ, men målet är sedan att det ska vara självgående insatser.

– Vi kan vara med och mobilisera och organisera nattvandringar, men sedan måste invånarna själva driva det.

Det handlar om att skapa förtroende

Caroline upplever att många invånare är väldigt stolta över sina stadsdelar, men att omvärlden ofta har en skev bild av hur det egentligen är. För att lyckas öka attraktiviteten i ett område så måste alla invånare ha ett reellt inflytande. Det måste vara på riktigt. När det sker framgångar måste också invånarna vara de som lyfts fram. Hon menar att det är många som gärna vill ta åt sig äran när det går bra, men att det handlar om att även där sätta invånarna i förarsätet.

Viktiga framgångsfaktor för stadsdelsutvecklingsarbetet har varit att skapa mötesplatser och att för Hyresbostäders del ha personal i området. Personer som till vardags är sida vid sida med invånarna och har en levande dialog. Hon menar att det handlar om att skapa ett förtroende och goda relationer.

– Det finns tyvärr inga genvägar. Vi har personal på plats, vi genomför dörrknackningar och vi har hela tiden en hög ambitionsnivå i att prata med många människor om hur de uppfattar sin boendemiljö. Sen kan man alltid kalla in till stormöten, men för att lyckas i ett stormöte måste det finnas ett förtroende och en tillit i grunden, menar Caroline.

Kan man ta ett mandat kring platsens utveckling? Caroline anser att man kan det.

– Jag menar att vi kan bestämma att vi vill vara en del av den positiva utvecklingen. Sedan är det inte vi som bestämmer, men vi kan se till att positiva saker händer, sätta invånarna i förarsätet och inspirera fler att göra mer, avslutar Caroline Bielkhammar.

Du som är medlem i Placebrander Insikt kan ladda ned och läsa Hyresbostäder Norrköpings avsiktsförklaringar för Ljura och för Navestad.

 

Skicka en kommentar

Tips: Du kan använda dessa html-taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left
Logga in