Platsvarumärket Vännäs

Här fanns först ingenting. Bara en vision om att det hade varit smart att bygga en tågstation just på denna plats. Idag har ett helt samhälle byggts upp. Ett samhälle med trygga norrländska fötter på jorden där man nyfiket provar nya lösningar och inte räds att måla upp nya visioner om framtidens by. 

För att öka stoltheten på platsen samtidigt som de ville attrahera kompetens, invånare och besökare behövde platsens varumärke spetsas till för att lyfta fram det som gör just Vännäs till Vännäs. Under vintern 2022 fick därför vi på Placebrander uppdraget att processleda framtagandet av en varumärkesplattform.

Så gick vi tillväga

  • Vi genomförde en lokal och en nationell attitydundersökning för att kartlägga attityderna kring Vännäs som plats.
  • Vi gjorde research kring hur platsen mår och vilka förbättringar som skulle behöva göras för att stärka attraktionskraften.
  • Flera workshops genomfördes med personer som bor, lever och verkar i och kring Vännäs. Här samlade vi in synpunkter till varumärkesplattformen för att förankra arbetet redan från start. En viktig del i arbetet var att ta till vara på ungdomarnas syn på platsen, därför har ett par workshops tillägnats dem.
  • Barnperspektivet i arbetet gjorde att det också blev naturligt att låta förskolebarnen i Vännäs jobba med platsen som tema. Deras arbeten och alster användes sedan som underlag och input till våra workshops.
  • I arbetet har olika delar av samhället samverkat. Representanter från kultur- och föreningsliv, näringsliv och kommunen har stått som referensgrupp och sedan bollat tankar med invånarna. 
  • Allt detta sammanställdes i en omfattande nulägesanalys.
  • Vi arbetade fram ett förslag på varumärkesplattform som diskuterades med nyckelaktörer, därefter gjordes revideringar från inkomna synpunkter. 
  • När varumärkesplattformen var godkänd gjordes en slutgiltig leverans av den tillsammans med en strategi för fortsatt arbete framåt. 

Vännäs lät barnens röster forma framtiden

Något som genomsyrade hela processen var vikten av att låta barn och unga få vara med och forma sin framtida plats. Vi genomförde workshops med både gymnasieungdomar och 8e klassare och hade ett fint samarbete med en förskola. Förskolebarnen fick observera och fota byggnader och viktiga personer som de sedan gestaltade i lera och målningar. Efteråt bildades en utställning som var på plats när det var dags för de vuxna att workshopa. 

Under de workshops som hölls med gymnasieungdomarna visades stor framtidstro och stolthet över platsen. De fick skapa tidningsrubriker från framtidens Vännäs på olika teman – och här frodades idéer. “Liseberg flyttar till Vännäs”, “Vännäs blir storstad” och “Löven vinner NHL” var några. Men det lyftes också tankar om att stadens vackra vyer borde kunna locka turister, att bussarna skulle kunna få gå lite oftare och att sportfiske gärna skulle få ta större plats i de forsande älvarna. Även Vännäsdagarna, Vännäsbadet och Motormuséet var uppskattade inslag. De tankar och idéer som lyftes under samtalen blev sedan, på ett eller annat sätt, en del av varumärkesplattformen.

Med stadig fart och framtidstro

Ett smakprov på varumärkesplattformens innehåll

Med ett löfte som säger att Vännäs är platsen med stadig fart och framtidstro, är deras främsta egenskaper:

Öppna och nyfikna: för nya idéer, nya bekantskaper och ny teknik. Här finns drivna företagare och vi vågar påstå att i Vännäs råder en speciell entreprenörsanda. Här välkomnar och inkluderar vi alla. Vi är kreativa, framåtblickande och engagerade. Vi testar oss fram och vi vågar.

Fart och rörelse: Här finns framtidstro och ett ständigt utvecklingsfokus. Vi är engagerade och vi rör oss stadigt framåt. Med fart och rörelse: i volleybollen, i bikeparken, i pisterna, i skoterspåren och i rallyskogarna, i företagens växtkraft och i kommunens utvecklingsvilja. Farten manifesteras också i de båda älvarnas ständiga framfart.

Familjär och omsorgsfull: I Vännäs bryr vi oss om varandra, våra barn, ungdomar och äldre, vår plats (våra hus, gator och torg), vår närmiljö och klimatet. Här är det hemtrevligt och familjärt, barnvänligt och tryggt. Här hejar vi i spåret och vinkar till varandra när vi möts på landsvägen. Här bryr vi oss om.

Profilbärare – Älvmötet

I Vännäsby rinner Vindelälven in i Umeälven och här skapas magi. Vindelälven som sedan 1993 är en av Sveriges fyra nationalälvar har inte byggts ut för elproduktion, utan är bevarad fritt strömmande och utvecklas för rekreation och turism. Vindelälven är även utsedd till ett av UNESCOs biosfäsområden. Älvmötet har lockat människor i urminnes tider och fortsätter att fascinera. Närheten till den unika platsen, och udden intill som kallas "rompa", skapar förutsättningar för att ta del av Vännäs natur och friluftsliv. Vännäsby växer med nya bostadsområden och strandpromenad binder orterna Vännäs och Vännäsby samman. Längs älvarna utvecklas besöksnäringen i takt med samtiden och här skapas attraktiva livsmiljöer för nuvarande och framtida invånare.

Profilbärare – Skolorna

Barns perspektiv finns alltid närvarande i Vännäs. Det manifesterar sig inte minst i skolorna där det finns goda förutsättningar för att både elever och lärare ska trivas och må bra. Liljaskolan lockar elever från hela Skandinavien (endast en tredjedel av eleverna kommer från Vännäs). Här har eleverna stort inflytande och små undervisningsgrupper skapar en varm gemenskap. Hammarskolan stoltserar med att ha flest behöriga lärare i Sverige tack vare hälsosamma förutsättningar i form av lägre undervisningstid och attraktiva scheman.

Profilbärare – Samskapandet

I Vännäs finns en fin sammanhållning. Här stöttar vi varandra och tar tag i saker tillsammans och vi är stolta över varandras framgångar. Här finns ett aktivt föreningsliv som engagerar många. Eldsjälar och lokala föreningar har skapat, och driver idag, både Bikepark 34:4 och skidanläggningen Middagsberget som fyller både unga och gamla med energi och glädje. Tillsammans driver lokala producenter en saluhall där ortsbor och tillresta har möjlighet att ta del av ett brett utbud av produkter från närområdet. Vi tar hand om vårt centrum. Med gemensamma ”utvecklingspromenader” går vi regelbundet igenom vad vi kan göra för att vi alla ska få det finare och bättre. Under Vännäsdagarna möter vi varandra över generationsgränser.

comment-discussion home camera files-empty envelop compass map bubbles4 stats-dots trophy cool Placebrander på facebook Placebrander på Instagram Placebrander på Twitter Placebrander på Linkedin dots-three-vertical snapchat-ghost chevron-right chevron-left